Regulamin Resort Plaza SPA

1. Pokój w obiekcie hotelowym wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 17:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. W przypadku dokonania wpłaty zadatku w celu rezerwacji pokoju, zwrot nie jest możliwy.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Resort uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim także w czasie wynajmu.

7. Osoby niezameldowane w obiekcie hotelowym mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00.

8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

9. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług, gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

10. Hotel ma obowiązek zapewnić:
-  profesjonalną i uprzejmą obsługę
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

11. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
- budzenie o wyznaczonej porze

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych tj. rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną.

13. W obiekcie hotelowym obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.

14. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachować, by nie zakłócać spokoju innych gości.

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia hotelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

16. W pokojach hotelowych jak i na teranie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.

17. Gość hotelowy lub odwiedzające go osoby ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia hotelowego.

18. W przypadku naruszenia regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń hotelu, rekompensaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

20. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju hotel zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł.

TOP